co mówi prawo?

Praca zajmuje dużą część życia ludności i może mieć na celu nie tylko zagwarantowanie wynagrodzenia na koniec miesiąca. Dla niektórych życie zawodowe jest także środkiem spełnienia i osobistej satysfakcji, dlatego miejsce pracy powinno być szczęśliwym miejscem, w którym czują się szanowani. Poznaj, w tym artykule, prawa pracownika.

W jaki sposób portugalska konstytucja chroni klasę robotniczą?

Portugalska konstytucja i kodeks pracy chronią podstawowe i nienaruszalne prawa pracowników w celu ochrony tej klasy, zapewniając im niezbędne warunki do wykonywania pracy.

Każdy ma prawo do pracy. Państwo portugalskie ma obowiązek opracowania działań w celu zagwarantowania praw pracownika.

Jak wspomniano w ustępie 2 artykułu 58 portugalskiej konstytucji, „Aby zapewnić prawo do pracy, państwo musi promować:

a) Wdrożenie polityki pełnego zatrudnienia;
b) równe szanse w wyborze zawodu lub rodzaju pracy i warunków, tak aby dostęp do jakiegokolwiek stanowiska, pracy lub kategorii zawodowej nie był zakazany ani ograniczany ze względu na płeć;
c) Szkolenia kulturowe i techniczne oraz rozwój zawodowy pracowników.”

Zgodnie z postanowieniami ustępu 1 artykułu 59 portugalskiej konstytucji, wszyscy pracownicy, bez względu na wiek, płeć, rasę, obywatelstwo, kraj pochodzenia, religię oraz przekonania polityczne lub ideologiczne, mają prawo do:

a) Odpłatność za pracę, stosownie do ilości, charakteru i jakości, z zachowaniem zasady, że za równą pracę, równą płacę, w celu zagwarantowania godnego życia;
b) Organizowanie pracy w godnych społecznie warunkach, w celu zapewnienia samorealizacji oraz umożliwienia godzenia aktywności zawodowej z życiem rodzinnym;
c) zapewnienie pracy w warunkach higieny, bezpieczeństwa i zdrowia;
d) Odpoczynek i czas wolny, maksymalny limit dnia pracy, odpoczynku tygodniowego i płatnych urlopów okresowych;
e) Pomoc materialna, gdy są bezrobotni z własnej woli;
f) Pomoc i godziwe odszkodowanie dla ofiar wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.”

Prawa pracownicze: co mówi Kodeks pracy?

Kodeks pracy zawiera również przepisy dotyczące ochrony pracownika, określając w art. 127 obowiązki pracodawcy

Obowiązkiem pracodawcy jest szanować pracownika i traktować go z godnością, powstrzymując go od czynów „dyskryminujące, szkodliwe, zastraszające, wrogie lub upokarzające”a także zapewnienie dobrych warunków pracy.

Pracodawca musi również wypłacać sprawiedliwe i odpowiednie wynagrodzenie za swój zawód oraz przyczyniać się do poprawy wydajności pracownika i szans na zatrudnienie, zapewniając mu dostęp do szkoleń zawodowych.

Pracodawca musi także ułatwiać godzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym i osobistym oraz stosować środki bezpieczeństwa w celu zapobiegania zagrożeniom zawodowym i chorobom zawodowym.

Pracownikowi udzielane są również gwarancje, o których mowa w art. 129 ww. ustawy. W związku z tym zabrania się pracodawcy uniemożliwiania pracownikowi wykonywania jego uprawnień, degradowania go, obniżania wynagrodzenia lub przenoszenia go do innego zakładu pracy, z wyjątkiem przypadków przewidzianych m.in. w Kodeksie pracy.

6 Podstawowe prawa pracownika

Spośród różnych praw przyznanych pracownikom w celu ochrony ich działalności zawodowej wybraliśmy sześć praw pracowniczych, o których warto wiedzieć.

#1 – Prawo do wynagrodzenia

Jest to jedno z podstawowych praw pracownika. Zgodnie z postanowieniami ustępu 1 ustęp a) artykułu 59 Konstytucji Republiki Portugalskiej wszyscy pracownicy mają prawo do wynagrodzenia za swoją pracę, w zależności od ilości, charakteru i jakości pełnionej funkcji.

Pracodawca jest zobowiązany do wypłaty pracownikowi minimalnego miesięcznego wynagrodzenia (płaca minimalna). Wartość ta jest ustalana corocznie, aw roku 2023 została ustalona na poziomie 760 euro.

#2 – Prawo do spudłowania

Rola praw pracownika obejmuje również możliwość nieobecności w pracy w sposób usprawiedliwiony bez utraty wynagrodzenia.

Art. 249 Kodeksu pracy przewiduje usprawiedliwioną nieobecność w sytuacji:

 • śmierć współmałżonka lub członka rodziny, przysługiwało prawo do 5 dni usprawiedliwionej nieobecności w przypadku małżonka, rodziców lub dzieci albo 2 dni w przypadku innego członka rodziny;
 • Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, uprawniające do 15 kolejnych dni;
 • Pomoc dla dziecka, wnuka lub domownika;
 • Zapewnienie sprawdzianów szkolnych, z prawem do usprawiedliwionej nieobecności w dniu sprawdzianu i wcześniej (w tym weekendy i święta, z maksymalnym limitem czterech dni na przedmiot w każdym roku akademickim);
 • Nieobecności dozwolone dla pracowników należących do związków zawodowych, komitetów pracowniczych lub przedstawicieli pracowników;
 • Nieobecności umotywowane niemożnością wykonywania pracy z przyczyn niezależnych od pracownika, np. w przypadku choroby lub wypadku;
 • Dojazd do placówki oświatowej, z prawem do 4 godzin kwartalnie dla rodziców na dojazd do szkoły ich dzieci;
 • Towarzyszenie kobiecie ciężarnej przy porodzie, jeżeli oddział szpitalny znajduje się poza wyspą zamieszkania;
 • Kandydaci na stanowiska publiczne mogą mieć nieobecności w ustawowym okresie kampanii wyborczej. W takich przypadkach istnieje obowiązek poinformowania pracodawcy o nieobecności z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem.

Przepisy prawa dopuszczają usprawiedliwioną nieobecność z innych przyczyn niż wymienione powyżej, jednak możesz utracić prawo do wynagrodzenia.

#3 – Prawo do urlopu i okresów odpoczynku

Aby zapewnić Ci powrót do zdrowia fizycznego i psychicznego, warunki osobistej dyspozycyjności, integrację z życiem rodzinnym oraz uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym, przysługuje Ci urlop i cotygodniowe okresy odpoczynku.

Prawo pracy przewiduje maksymalny limit ośmiu godzin pracy na dobę, co daje w sumie 40 godzin tygodniowo.

Zgodnie z art. 237 Kodeksu pracy, pracownikowi przysługuje również 22 dni robocze płatnego urlopu wypoczynkowego w stosunku do roku kalendarzowego poprzedniej pracy. Okresy urlopowe są obowiązkowe i nie można ich wymienić na rekompensatę pieniężną.

#4 – Warunki higieny i bezpieczeństwa

Pracodawca ma prawo informować pracowników o ich ochronie i bezpieczeństwie w miejscu pracy, np. poprzez szkolenia z zakresu zapobiegania zagrożeniom zawodowym.

W ten sposób kolejnym z praw pracowniczych jest zagwarantowanie godnych warunków higieny, bezpieczeństwa i zdrowia, umożliwiających ich realizację osobistą i zawodową.

#5 – Ochrona w rodzicielstwie

Ustawa obejmuje również szczególne prawa pracownicze do ochrony rodzicielskiej, o których mowa w artykule 35 Kodeksu pracy, z których niektóre to:

 • Urlop rodzicielski dla matek i ojców;
 • Urlop w ciąży z ryzykiem;
 • Urlop w celu przerwania ciąży;
 • Urlop prenatalny i zasiłek;
 • Zwolnienie z konsultacji prenatalnej;
 • Nieobecności w celu pomocy dziecku lub wnukowi;
 • Urlop na opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub chorym na raka;
 • Praca w niepełnym wymiarze godzin lub elastyczne godziny pracy dla pracowników z obowiązkami rodzinnymi.

#6 – Ochrona na wypadek choroby zawodowej lub wypadku przy pracy

Prawo pracy obejmuje również ochronę na wypadek choroby zawodowej lub wypadku przy pracy, zarówno dla pracowników, jak i ich rodzin, przyczyniając się do naprawienia szkód fizycznych z nich wynikających.

Jakie są prawa pracownika w zwolnienie?

Tak zwany zwolnienie polega na czasowym obniżeniu normalnego wymiaru czasu pracy lub zawieszeniu umowy o pracę z inicjatywy pracodawcy. Może wystąpić z kilku powodów, czy to stan rynku, przyczyny strukturalne, czy nawet katastrofa, która poważnie wpływa na funkcjonowanie firmy.

Jak stwierdzono w praktycznym przewodniku – zwolnienie świadczone przez Ubezpieczenia Społeczne, jeśli jesteś pracownikiem i jesteś w zwolnienie, Poznaj swoje prawa:

 • Muszą otrzymywać od pracodawcy miesięczne wynagrodzenie w wysokości dwóch trzecich normalnego wynagrodzenia brutto, przy czym nie może ono być niższe niż wynagrodzenie minimalne i nie może przekraczać trzykrotności gwarantowanego minimalnego wynagrodzenia miesięcznego (RMMG);
 • Jeśli twoje normalne wynagrodzenie jest niższe niż RMMG (na przykład w systemie pracy w niepełnym wymiarze godzin), kwota, którą należy otrzymać, musi zostać utrzymana;
 • Zachowuje prawo do świadczeń socjalnych i świadczeń z Ubezpieczeń Społecznych;
 • Możesz angażować się w inną płatną działalność poza firmą;
 • Masz prawo do dodatku świątecznego i pełnego dodatku urlopowego.

notatka:

Gwarantowane minimalne miesięczne wynagrodzenie odpowiada krajowej płacy minimalnej, która w 2023 roku wynosi 760 euro miesięcznie.

Wyjątkowe środki dla pracowników w przypadku izolacji profilaktycznej

W przypadku odbywania izolacji profilaktycznej, na podstawie potwierdzającego to zaświadczenia wydanego przez Inspekcję Sanitarną (Delegata ds. ten okres (14 dni).

Masz również prawo do nieobecności w pracy w celu opieki nad dzieckiem lub wnukiem, z usprawiedliwionymi nieobecnościami do limitu 14 dni, z prawem do otrzymania zasiłku.

Nie zapomnij regularnie sprawdzać swoich praw pracowniczych, analizując, czy są one realizowane. Zadbaj o zapewnienie wszelkich warunków bezpieczeństwa i higieny, abyś mógł w pełni wykonywać swój zawód, a także aby Twoja praca była miejscem, w którym szanowane są Twoje prawa i godność.

Poza tym, że jest źródłem dochodu, praca powinna być także miejscem, w którym dobrze się czujesz. Ponieważ jest to nadal narzędzie spełnienia zawodowego i osobistego, ważne jest, abyś znał swoje prawa i wypełniał swoje obowiązki, aby było to miejsce harmonijne.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *