czy istnieje model idealny?

Era wiedzy wdarła się do świata korporacji, co ma bezpośredni wpływ na modele zarządzania i relacji w zespołach. W końcu, czy istnieje idealny model, jeśli chodzi o style przywództwa?

Dobrego profesjonalisty nie definiują już tylko jego umiejętności techniczne, ale przede wszystkim umiejętność uczenia się przez całe życie, elastyczność i umiejętność dostosowywania się do zmian, wzmacnianie pozycji swojego zespołu, wspieranie indywidualnego rozwoju i wykorzystywanie wyników obszaru w coraz bardziej zmieniającym się scenariuszu. coraz trudniejsze, określane jako świat VUCA i BANI.

Pandemia przyspieszyła zmiany, ugruntowała nowe sposoby pracy i wizję profesjonalistów dotyczącą równowagi między życiem zawodowym, prywatnym i nową wiedzą. To dodatkowo zachęciło do pewnych zmian w sposobie kierowania zespołami.

W tym artykule poznamy różne style przywództwa i przeanalizujemy, który model jest idealny w zależności od firmy i pełnionej funkcji. Wymeldować się!

Menedżer kontra lider

Ci, którzy uważają, że te dwie funkcje oznaczają to samo, są w błędzie. W końcu, przy ciągłych zmianach na rynku iw stosunkach pracy, oba mają różne cechy i w różny sposób przyczyniają się do sukcesu organizacji.

Dlatego jedno nie wyklucza drugiego i jest to kwestia, którą należy wyjaśnić.

Czy spotkamy każdego z nich?

Menedżer

Kierownik to stanowisko w schemacie organizacyjnym, które ma podwładnych, czyli osoby, które podlegają bezpośrednio temu profesjonaliście. Dzięki dobremu wykonywaniu swojej roli, demonstrowaniu swoich umiejętności miękkich i twardych, osoba zwykle ewoluuje z czasem i doświadczeniem, zyskując większe możliwości zarządzania procesami i ludźmi.

Mając wizję biznesową, menedżer zazwyczaj ma wizję strategiczną jako mocną stronę i zawsze zwraca uwagę na cele krótko-, średnio- i długoterminowe.

Lider

W przeciwieństwie do kierownika, lider jest profesjonalistą, który niekoniecznie musi zajmować stanowisko kierowania ludźmi, aby pełnić tę funkcję.

Liderzy to profesjonaliści, którzy biorą odpowiedzialność za grupę i budują wspólne cele. To profesjonaliści, którzy inspirują innych wokół siebie i potrafią wydobyć z każdego z nich to, co najlepsze. Jego postawy i wypowiedzi są synonimem osobistej i zawodowej motywacji.

Style przywództwa

Teraz, gdy znamy specyfikę menedżera i lidera, ważne jest, aby zrozumieć, że istnieją różne style przywództwa, które można ćwiczyć niezależnie od tego, czy jesteś menedżerem, czy nie. Oto niektóre z najczęstszych stylów przywództwa:

Autokratyczny

Przywódca autokratyczny to ten, który centralizuje decyzje w sobie. Są to profesjonaliści, którzy mają tendencję do mikrozarządzania i angażowania się we wszystkie aspekty, które należy zdefiniować w realizacji projektów.

Liberał

Liberalny przywódca niewiele ingeruje i pozostawia władzę decyzyjną w rękach zespołu. Zaufanie jest słowem kluczowym tej postawy, ponieważ lider pozwala zespołowi działać tak, jak uważa za stosowne, wierząc w odpowiedzialność każdego z nich.

Demokratyczny

Przywódca demokratyczny sprawuje przywództwo w oparciu o wspólne decyzje, w których każdy ma prawo głosu. Umiejętność słuchania jest wyróżnikiem tego stylu przywództwa, w którym lider podejmuje decyzje dopiero po wysłuchaniu różnych punktów widzenia zespołu. Są otwarci na otrzymywanie informacji zwrotnych, ponieważ rozumieją, że słuchanie większej liczby głosów przyczyni się do lepszego podejmowania decyzji.

Autorytatywny

Jest to postawa określona przez autokratyczne przywództwo. Przywódca autorytarny to ten, który określa, co należy zrobić, deleguje i nie przyjmuje sporów ze strony swoich zwolenników. Ten typ przywództwa jest zwykle skuteczny w instytucjach, w których ceni się porządek i hierarchię.

coaching

Jest liderem, który skupia się na wiedzy każdego członka swojego zespołu i jego potencjale, delegując zadania bardziej zgodne z indywidualnymi umiejętnościami. Zachęcają do poszukiwania protagonizmu w swojej karierze i rozwoju osobistym, dlatego są wysoko oceniani w środowiskach, w których stale zachodzą przemiany, takich jak obszar edukacji i technologii informacyjnych.

Wymagający

Jest przywódcą, który ma duże doświadczenie w obszarze, w którym pracuje, dlatego nie toleruje zbyt dobrze niepowodzeń swoich podwładnych, ponieważ zwykle ma wysokie oczekiwania co do wydajności profesjonalistów. Będąc liderem ceniącym perfekcję, w środowisku pracy można generować duży stres z powodu presji, czego najczęstszą konsekwencją jest duża rotacja w branży. Zwykle najlepiej funkcjonują w zespołach finansowych, odpowiedzialnych i serwisowych.

motywator

Jest liderem, który bardzo dobrze radzi sobie z problemami emocjonalnymi swojego zespołu i wykorzystuje pozytywną energię, aby zachęcać i napędzać zespół do osiągania lepszych wyników, wierząc w swoje możliwości i wzmacniając inteligencję emocjonalną w pracy. Ten styl przywództwa jest niezbędny w miejscach takich jak szpitale, domy opieki, domy dziecka i miejsca, w których charakter pracy jest bardziej wyczerpujący emocjonalnie.

Technik

Posiadając dużą wiedzę praktyczną na temat swoich działań, lider techniczny jest przykładem dla swoich podwładnych wysoką jakością swoich dostaw, dlatego pozostali fachowcy mają duże zaufanie do swojej pracy.

Wizjoner

To styl przywództwa przewiduje trendy i zachowania. Posiadają duże zdolności logiczne i analityczne. Są dobrymi profesjonalistami, którzy rozumieją cele i wskazują kierunek między różnymi scenariuszami i alternatywami.

sytuacyjny

Być może ten profil jest najbardziej kompletny, ponieważ sytuacyjny styl przywództwa wymaga od lidera elastyczności i działania w zależności od zaistniałej sytuacji. Przywódca ten zna różne style przywództwa i stosuje ten najbardziej odpowiedni w zależności od kontekstu i swoich rozmówców, aby przynieść jak najlepsze rezultaty w danej sytuacji.

serwer

Przywództwo służebne opiera się na równowadze bycia zarówno liderem, jak i „prowadzonym” w tym samym czasie. Oznacza to, że zwykle przywódcą służebnym jest ten, który ceni pomysły innych i swojego zespołu, zasięga ich opinii przy podejmowaniu decyzji i udziela pomocy swoim podwładnym, aby uczyli się coraz więcej i czuli się pewni, że mogą przewodzić upływ czasu.

Wniosek

Znajomość różnic między menedżerem a liderem oraz różnych stylów przywództwa skłania nas do refleksji nad tym, w jaki sposób możemy być lepszymi liderami, niezależnie od tego, czy jesteśmy menedżerami, czy nie. Nawiasem mówiąc, przywództwo jest czymś, co wykracza daleko poza środowisko pracy i jest częścią wszystkich sfer życia. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, kto cię inspiruje i dlaczego?

Nie ma znaczenia, ile istnieje stylów przywództwa ani jakie etykiety nosi każdy z nich. Nazewnictwo każdego stylu przywództwa pomaga lepiej zrozumieć dynamikę i wiedzieć, jak używać każdego z nich, a nawet zestawu stylów, aby lepiej radzić sobie z każdą chwilą.

Idealny model przywództwa to taki, który będziesz praktykować zgodnie z kulturą, potrzebami firmy i swoimi umiejętnościami behawioralnymi, aby inspirować i wzmacniać innych wokół ciebie.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *