Czy wiesz, czy przysługuje Ci renta z tytułu niezdolności do pracy?

Czy wiesz, że jeśli jesteś trwale niezdolny do pracy, możesz skorzystać ze wsparcia wypłacanego przez ZUS? Jest to renta inwalidzka, która może być względna lub bezwzględna, w zależności od stopnia niepełnosprawności. Dowiedz się z tego artykułu, czy jesteś uprawniony i jak go uzyskać.

Czym jest renta inwalidzka?

Zgodnie z Praktycznym przewodnikiem po rentach inwalidzkich wydanym przez Ubezpieczenia Społeczne, renta ta składa się z: a „(…) zasiłek pieniężny, wypłacany co miesiąc, na zabezpieczenie beneficjentów w sytuacjach trwałej niezdolności do pracy.” Niepełnosprawność może być względna lub bezwzględna, w zależności od stopnia niepełnosprawności.

Jak ocenia się trwałą niezdolność do pracy?

Stan ten jest oceniany na podstawie wieku i stanu ogólnego, funkcjonowania fizycznego, sensorycznego i umysłowego, umiejętności zawodowych i zdolności do pracy.

Jakie są różnice między niepełnosprawnością względną a niepełnosprawnością bezwzględną?

Względna niepełnosprawność występuje, gdy masz definitywną i trwałą niepełnosprawność w zawodzie, który obecnie wykonujesz lub w ostatnim, który wykonywałeś, uniemożliwiając zarabianie więcej niż jedną trzecią wynagrodzenia, które normalnie zarabiałbyś, lub gdy nie oczekuje się, że wyzdrowiejesz , w ciągu trzech lat, możliwość zarobienia ponad 50% tego, co byś zarobił.

Z drugiej strony całkowitą niezdolność do pracy stwierdza się, gdy wykazujesz ostateczną i trwałą niezdolność do jakiejkolwiek pracy lub zawodu, nie oczekuje się, że odzyskasz zdolność do pracy do 65 roku życia.

Kto ma prawo?

Do renty inwalidzkiej uprawnieni są:

 • Pracownicy kontraktowi dla innych;
 • Członkowie organów statutowych (MOE) osób prawnych, tacy jak dyrektorzy, kierownicy i administratorzy;
 • Samozatrudniony (na zielonych rachunkach);
 • Beneficjenci Dobrowolnego Ubezpieczenia Społecznego.

Beneficjenci Dobrowolnego Ubezpieczenia Społecznego mają prawo wyłącznie do renty inwalidzkiej bezwzględnej, podczas gdy wszyscy pozostali mogą korzystać z obu rent.

Jakie są niezbędne wymagania?

Aby uzyskać rentę inwalidzką, należy spełnić dwa obowiązkowe warunki:

#1 – Obecna trwała niezdolność do pracy

Trwała niezdolność do pracy (względna lub bezwzględna) musi być potwierdzona przez System Weryfikacji Niepełnosprawności (SVI) i nie może być spowodowana chorobą zawodową lub wypadkiem przy pracy.

Jeśli przebywasz na zwolnieniu lekarskim przez długi czas, możesz być uprawniony do renty inwalidzkiej

Po upływie 1095 dni zwolnienia lekarskiego czasowa niezdolność do pracy może stać się trwała, jednak musi zostać uznana przez Stałą Komisję ds. Weryfikacji Niepełnosprawności (CVIP). W takim przypadku masz prawo do renty tymczasowej od momentu zaprzestania pobierania zasiłku chorobowego do momentu uznania.

#2 – Przestrzegaj okresu gwarancji

Jak wskazano w Praktycznym przewodniku po rentach inwalidzkich, beneficjenci ze względną lub całkowitą niepełnosprawnością, którzy są pracownikami najemnymi lub osobami prowadzącymi działalność na własny rachunek, są uprawnieni do tego wsparcia, „(…) musiał mieć dyskontowane przez pięć lat (kolejnych lub nie) dla Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub inny system ochrony socjalnej, który zapewnia dofinansowanie w przypadku niepełnosprawności.”

W przypadku świadczeniobiorców Dobrowolnego Ubezpieczenia Społecznego, którym świadczenie to przysługuje wyłącznie w sytuacji całkowitej niezdolności do pracy, muszą oni przedstawić 72-miesięczne składki na ZUS.

Jednak ten podmiot obejmuje pewne wyjątki dla tych, którzy spełnili warunki gwarancji w przeszłości, jak pokazano w poniższej tabeli:

Do 12.1973r Pięć lat rejestracji i 30 miesięcy ze składkami lub pięć lat kalendarzowych z rejestracją zarobków.
Do 12.1979r Trzy lata rejestracji i 24 miesiące z rejestracją zarobków.
Do 09.1987 36 miesięcy z rekordem zarobków.
Do 12.1993r 60 miesięcy z rekordem zarobków.

Źródło: Praktyczny przewodnik po rentach inwalidzkich, zabezpieczenia społeczne, s. 6.

W przypadkach, gdy renta z tytułu niezdolności do pracy wynika ze zwolnienia chorobowego trwającego dłużej niż 1095 dni, nie obowiązuje okres gwarancji.

Aby zachować:

Jeśli pobierasz emeryturę lub masz już do niej uprawnienia, renta inwalidzka nie przysługuje.

Gdzie i jak zamówić?

Można złożyć wniosek o rentę inwalidzką onlineza pośrednictwem Direct Social Security (SSD), osobiście w służbach Social Security, w tym w Krajowym Centrum Emerytalnym lub pocztą.

Jeśli mieszkasz za granicą, wniosek należy złożyć w instytucji zabezpieczenia społecznego w kraju zamieszkania, jeśli istnieje międzynarodowa umowa o zabezpieczeniu społecznym z Portugalią, lub w przeciwnym razie w Centro Nacional de Pensões.

Wymagane formularze i dokumenty

Aby poprosić o to wsparcie, musisz wypełnić i przesłać następujące formularze:

 • Wniosek o rentę inwalidzką, nie jest konieczny, jeśli wniosek jest składany za pośrednictwem Direct Social Security (RP 5072-DGSS);
 • Oświadczenie w przypadku niezdolności lub zależności spowodowanej ingerencją osób trzecich (RP 5074-DGSS);
 • Deklaracja własności innych emerytur (RP 5080-DGSS).

Oraz dołączyć poniższe dokumenty:

 • ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub dowód osobisty, akt stanu cywilnego, akt urodzenia lub paszport);
 • dokument identyfikacji podatkowej;
 • Ważny dokument tożsamości osoby, która podpisała wniosek, w przypadku gdy beneficjent nie zna lub nie może podpisać;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających okres odbywania obowiązkowej służby wojskowej, jeżeli okres ten nie został jeszcze zaliczony;
 • Dokument z instytucji bankowej potwierdzający numer IBAN i zawierający imię i nazwisko beneficjenta jako posiadacza rachunku;
 • Kserokopia tytułu stałego pobytu w przypadku cudzoziemca;
 • Orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności wielozadaniowej, orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez organy ds. zdrowia lub Karta identyfikacyjna osoby niepełnosprawnej Sił Zbrojnych beneficjenta i/lub współmałżonka, potwierdzająca stopień niepełnosprawności równy lub większy niż 60%, jeżeli tak jest.

Skąd wiesz, jaka kwota Ci przysługuje?

Wysokość renty inwalidzkiej oblicza się według następującego wzoru:

Wynagrodzenie referencyjne x Globalna stawka za szkolenie

Możesz zasymulować tę kwotę, niezależnie od tego, czy jest to renta względna, czy bezwzględna, za pomocą symulatora dostępnego w serwisie online Bezpośredniego Ubezpieczenia Społecznego.

Warto wybrać opcję „szytej na miarę symulacji”, w której możesz wskazać żądany termin, zmienić obowiązującą stopę inflacji czy nawet stopę wzrostu wynagrodzenia. Jeśli masz jakieś pytania, możesz skorzystać z praktycznego przewodnika po symulatorze emerytury udostępnionego przez ZUS.

Jaka jest minimalna wysokość względnej renty inwalidzkiej?

Minimalna kwota do otrzymania zależy od liczby lat kalendarzowych z odnotowanymi zarobkami. Jak podano w Praktycznym przewodniku po rentach inwalidzkich, weryfikowane są następujące kwoty:

Kariera składkowa (lata zniżek) Minimalna kwota emerytury (w 2022 r.)
Mniej niż 15 lat 278,05 €
Od 15 do 20 lat 291,68 €
Od 21 do 30 lat 321,86 €
31 lat lub więcej 402,32 €

Źródło: Praktyczny przewodnik po rentach inwalidzkich, zabezpieczenia społeczne, s. 16.

Co z rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy?

Kwota ta jest równa minimalnej kwocie względnej renty inwalidzkiej i emerytury odpowiadającej 40-letniemu okresowi składkowemu.

Tym samym w roku 2022 minimalna wysokość renty inwalidzkiej bezwzględnej wynosi 402,32 euro.

Jak długo jest odbierany i dlaczego się kończy?

Masz prawo do renty inwalidzkiej przez cały czas trwania inwalidztwa i/lub do momentu zastąpienia jej emeryturą.

zanotuj:

Zmiana z renty inwalidzkiej na emeryturę następuje w miesiącu następującym po miesiącu, w którym osiągany jest powszechny wiek emerytalny (w 2022 r. wynosi on 66 lat i 7 miesięcy). Procedura ta jest automatyczna i nie wymaga żadnej interwencji ze strony beneficjenta.

Wypłata renty inwalidzkiej ulega zawieszeniu w następujących sytuacjach:

 • Jeżeli nie ma dowodu na to, że beneficjent żyje w chwili złożenia wniosku;
 • Jeżeli uzyskujesz dochód z pracy w trakcie pobierania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;
 • Niepoinformowanie Krajowego Centrum Emerytalnego o tym, że pracujesz i otrzymujesz wynagrodzenie;
 • Jeśli nie poinformujesz Krajowego Centrum Emerytalnego o wartości innej otrzymywanej emerytury;
 • Jeśli bez usprawiedliwienia nie stawisz się na badanie lekarskie orzekające o niepełnosprawności, na które zostałeś wezwany;
 • Jeśli nie dostarczysz wymaganych dowodów medycznych.

To wsparcie kończy się na stałe, jeśli:

 • Beneficjent nie jest już uznawany za osobę trwale niepełnosprawną przez Komisję ds. Weryfikacji Trwałego Niepełnosprawności, w przeglądowym badaniu lekarskim. płatność nie jest już dokonywana w miesiącu następującym po miesiącu, w którym doręczono decyzję;
 • Kontynuowanie wykonywania zawodu, do którego został uznany za niezdolnego (beneficjenci posiadający rentę lub rentę podjętą do 31 grudnia 1993 r. i podejmujący pracę do 31 maja 2007 r.);
 • Renta inwalidzka staje się emeryturą;
 • Emeryt umiera.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *