Czym jest zarządzanie różnorodnością i jak tworzy wartość dzisiaj

Zarządzanie różnorodnością to praktyka, którą można przetłumaczyć jako: zarządzanie różnorodnością. Różnorodność jest aspektem obecnym w życiu, a zarządzanie nią jest istotne w firmach, a co za tym idzie także w miejscu pracy.

W pierwszej kolejności podkreśla się obecność licznych badań, które dowodzą, że najlepsze zespoły robocze to takie, które charakteryzują się różnicami: płciowymi, kulturowymi, religijnymi, politycznymi, wiekowymi, niepełnosprawnością.

Zarządzanie różnorodnością w średnich i dużych firmach powierzone jest konkretnej postaci: Diversity Manager.

Zarządzanie różnorodnością: co to jest?

Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy polega na wdrażaniu całego szeregu dobrych praktyk mających na celu udoskonalić zasoby ludzkie obecne w firmie.

Praktyki te mają nadrzędny cel promowania ważnych wartości: równości, różnorodności i unikalnych cech różnych kultur.

Docenianie różnorodności w firmach przynosi korzystne efekty, środowisko pracy jest bardziej produktywne, a kreatywność jednostki wzrasta.

Dokładną definicję zarządzania różnorodnością przedstawił Glenn Llopis: „Zarządzanie różnorodnością to coś więcej niż kwestia wielokulturowości. Oznacza to objęcie różnych typów osobowości reprezentujących różne kultury, pokolenia, idee i myśli”.

Jak podkreślono w artykule badawczym w czasopiśmie SAGE, siła robocza jest coraz bardziej zróżnicowana.

Różnorodność, która wymaga od menedżerów organizacji publicznych i prywatnych doceniania różnorodności, zachęcania do współpracy z naukowcami, promowania nowych inicjatyw i polegania na ocenach stron trzecich i studiach przypadków mających na celu maksymalizację i wzmocnienie siły roboczej.

Zarządzanie różnorodnością: jakie korzyści?

Jak wspomniano, promowanie różnorodności przynosi wiele korzyści firmie i pracownikom.

Jeśli chodzi o temat, pierwszą różnorodnością, którą należy wziąć pod uwagę, są gatunki. Równość kobiet i mężczyzn jest jednym z pierwszych aspektów, do których należy się odnieść. Podobnie należy uważnie obserwować różnorodność etniczną i kulturową.

Wybierając firmy, które zwracają uwagę na powyższe zasady, pracownicy mają świadomość, że trafiają do miejsca, w którym ceni się równe szanse. Dla firm posiadanie heterogenicznych pracowników jest powodem do dumy, zwiększa atrakcyjność dla klientów i interesariuszy, a także zwiększa możliwości internacjonalizacji.

Ogólnie rzecz biorąc, inkluzywny klimat pracy zwiększa spokój, zmniejsza absencję i ogranicza możliwość wystąpienia epizodów zastraszania.

Korzyści są zatem podwójne i przekładają się bezpośrednio na wyższą produktywność.

Zarządzanie różnorodnością: dwa słowa o wielu znaczeniach

Zarządzanie różnorodnością w pracy oznacza zatem przełamywanie całego szeregu barier kulturowych, to wzmacnianie mocnych stron, kreatywnego myślenia, osobowości pojedynczego pracownika.

Różnorodność obejmuje wiele kategorii, w kierunku których powinna być ukierunkowana właściwa polityka korporacyjna, a także polityka może odegrać ważną rolę, aby różnorodność stała się cennym dobrem chronionym przez dalsze prawa.

Różnorodność kulturowa

W coraz bardziej zglobalizowanym świecie, w którym dziś realna jest możliwość zatrudniania pracowników z całego świata w ramach smart work, tzw różnorodność kulturowa.

Jak zapisano w Powszechnej Deklaracji Różnorodności Kulturowej UNESCO, różnorodność kulturowa odgrywa ważną rolę. Różnorodność kulturowa jest dziedzictwem, jest oznaką rozwoju i demokracji, jest oznaką równych szans i wolności wypowiedzi.

Zróżnicowanie ze względu na płeć

Różnorodność płci oznacza przyjęcie polityki zapewniającej, że liczba pracowników płci męskiej i liczba kobiet są równe w organizacjach.

Ale oznacza to również zagwarantowanie równych wynagrodzeń, jednakowych możliwości dostępu do stanowisk kierowniczych, a także: ochronę prawa do urlopu macierzyńskiego i osiągnięcie właściwej równowagi między życiem prywatnym a zawodowym.

We Włoszech iw krajach zachodnich poczyniono znaczne postępy w kwestii praw kobiet, ale różnorodność jest nadal obecna i nadal jest wiele do zrobienia.

Różnice wiekowe

Zarządzanie różnorodnością to także różnorodność wiekowa obecna w firmie. Innymi słowy, oznacza przyjęcie polityki mającej na celu zaspokojenie specyficznych potrzeb pracowników w zależności od ich wieku.

Na przykład 30-letni pracownik ma inne potrzeby i priorytety niż 50-letni pracownik.

To kwestia znalezienia właściwego kompromisu, uznania w młodych ludziach ich zdolności do innowacji, podejmowania ryzyka, ale także akceptowania popełnianych błędów. Tak jak oznacza to docenienie starszych pracowników, ich potrzeb, uznanie ich doświadczenia za atut firmy.

Różnice wiekowe między pracownikami obecnymi w organizacji najlepiej można zniwelować, znajdując właściwą równowagę, przyjmując programy ustawicznego szkolenia, aby utrzymać wysoki poziom umiejętności i stymulując własną kreatywność u młodych ludzi.

Ochrona osób niepełnosprawnych

Zarządzanie różnorodnością oznacza to również ochronę osób niepełnosprawnych. Umożliwienie im dostępu do świata pracy i stworzenie optymalnych warunków dla nich, podobnie jak dla innych pracowników, do osiągnięcia ich celów zawodowych.

W idealnym świecie niepełnosprawny pracownik powinien być aktywnie zaangażowany w działalność firmy, przyczyniać się do rozwoju i być zasobem we wszystkich zamierzeniach i celach.

Oczywiście nie wszystkie niepełnosprawności są sobie równe. Niepełnosprawność może mieć charakter fizyczny lub umysłowy i jest to szczególne zadanie osób odpowiedzialnych zarządzanie różnorodnością analizować każdą sytuację indywidualnie.

Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy

Różnorodność w środowisku korporacyjnym podkreśla inny aspekt, który nie został jeszcze uwzględniony w definicji różnorodności podanej przez Baldwin Wallace University.

Różnorodność to umiejętność krytycznego myślenia przy jednoczesnym poszanowaniu tych, którzy wierzą, stosują lub odwołują się do innych standardów.

Zdajemy sobie sprawę, że akceptacja różnorodności to szeroki temat, który obejmuje: zrozumienie, uznanie, akceptację, do tego stopnia, że ​​dla Loden, M & Rosener staje się: akceptacją ludzkich cech, które różnią się od naszych.

Miejsce pracy przejawia wszystkie definicje podane w tym artykule, dlatego obejmuje różne wymiary, takie jak: równość szans, niedyskryminacyjne działania.

Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy ma, jak widzieliśmy, liczne zalety podkreślane w tekstach literaturowych.

  • Różnorodność wzmacnia umiejętności zespołów roboczych, wzmacnia mocne strony i minimalizuje słabe strony każdego pracownika.
  • Pracownicy reprezentujący mniejszość mają umiejętność zrozumienia potrzeb określonej grupy docelowej konsumentów należących do tej samej mniejszości,
  • Wielopokoleniowe miejsca pracy przynoszą korzyści młodym ludziom i starszym pokoleniom pracowników;

Wszystkie aspekty, które faktycznie odnajdują się w firmie, wymagają ciężkiej pracy ze strony menedżerów. Istnieje również potrzeba, aby kultura korporacyjna wierzyła w różnorodność i była gotowa stawić czoła temu, co jest ze wszech miar wyzwaniem, od którego, biorąc pod uwagę procesy globalizacji, będzie coraz trudniej uciec.

Po raz kolejny umiejętności przekrojowe, takie jak przywództwo i inteligencja emocjonalna, są niezbędnymi składnikami i podstawą zarządzania różnorodnością.

To właśnie przywództwo umożliwia realizację zasad różnorodności, właściwą integrację wszystkich kategorii pracowników oraz przekazywanie zdrowych wzorców zachowań.

Zasady, które następnie należy przekazać poza firmę, aby przyciągnąć utalentowanych pracowników, którzy podzielają jej zasady, ale także w celu promowania innej kultury korporacyjnej, którą wciąż rzadko stosujemy dzisiaj, zwłaszcza w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Podsumowując, dzisiaj przekonaliśmy się, że zarządzanie różnorodnością jest ważne dla firm, ale także dla pracowników, którzy mają możliwość wydobycia swoich różnic poprzez uwypuklenie ich jako wartości.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *