Jak ubiegać się o emeryturę w 2023 roku?

Zbliża się wiek emerytalny, ale nie do końca wiesz, jak złożyć wniosek, gdy nadejdzie ten czas? Gdzie zapytać, jakie dokumenty przedstawić lub kiedy zaczniesz pobierać tę emeryturę, czy to są rzeczy, o które pytasz? W tym artykule wyjaśnimy wszystkie Twoje wątpliwości i wyjaśnimy, jak prawidłowo poprosić o reformę, aby nic nie zawodziło w procesie.

Na czym polega reforma?

Emerytura lub emerytura to kwota wypłacana co miesiąc w celu zastąpienia wynagrodzenia za pracę po zakończeniu życia zawodowego.

Jaki jest wiek emerytalny i komu przysługuje?

Uprawnieni do emerytury są następujący beneficjenci, którzy mieli co najmniej 15 lat składek ZUS i ukończyli 66 lat i 7 miesięcy w 2023 r. (normalny wiek emerytalny):

 • niezależni pracownicy;
 • Pracownicy;
 • Członkowie organów statutowych osób prawnych;
 • Pracownicy usług domowych;
 • Beneficjenci Dobrowolnego Ubezpieczenia Społecznego.

Jeśli jesteś beneficjentem Dobrowolnego Ubezpieczenia Społecznego, możesz cieszyć się emeryturą mając tylko 12 lat (144 miesiące) zniżek na Ubezpieczenie Społeczne.

Nie zapomnij

W 2023 r. normalny wiek emerytalny zostanie obniżony do 66 lat i 4 miesięcy.

Jednak w niektórych sytuacjach możesz mieć prawo do tej emerytury z góry, nawet jeśli nie osiągnąłeś wieku emerytalnego, a mianowicie:

 • Mieć 60 lat lub więcej i 40 lat lub więcej zniżek (przewidywanie w ramach starego systemu uelastyczniania);
 • Mieć co najmniej 60 lat i mieć co najmniej 46-letni staż pracy ze zniżkami (przewidywanie w ramach systemu bardzo długich karier);
 • Bycie w sytuacji długotrwałego bezrobocia przymusowego;
 • Prowadzenie działalności zawodowej o bolesnym lub wyczerpującym charakterze;
 • Być objętym szczególnymi środkami ochrony.

Jakie lata liczą się do emerytury?

Lata zniżek, które musisz zgromadzić, aby uzyskać dostęp do emerytury, to okres oznaczony jako okres gwarancji. Lata kalendarzowe są liczone w różny sposób w zależności od okresu, w którym opłacałeś składki na ubezpieczenie społeczne.

Do 31 grudnia 1993 roku jeden rok kalendarzowy okresu gwarancji odpowiadał 12 miesiącom, natomiast od 1 stycznia 1994 roku jeden rok rabatów odpowiada zestawowi 120 dni wynagrodzenia.

Oznacza to, że każdy rok, w którym przepracowałeś co najmniej 120 dni, liczy się jako jeden rok zniżek. Jeśli masz kilka lat, w których nie policzyłeś obowiązkowej liczby dni, możesz kumulować te różne okresy, aż do zakończenia roku kalendarzowego.

Jak i kiedy prosić o reformę?

Wniosek o emeryturę można złożyć maksymalnie na trzy miesiące przed datą, w której chcesz przejść na emeryturę, czyli przed osiągnięciem przez Ciebie wieku emerytalnego. Na przykład, jeśli do ukończenia 66 lat i 6 miesięcy pozostały Ci trzy miesiące, możesz złożyć wniosek, jednak wcześniej wniosek nie zostanie przyjęty.

Istnieją dwa sposoby ubiegania się o emeryturę: osobiście lub online.

Poproś o reformę osobiście

Wystarczy udać się do Okręgowego Centrum Ubezpieczeń Społecznych w swoim rejonie zamieszkania lub do Krajowego Centrum Emerytalnego.

Musisz wypełnić i przesłać formularz Mod.RP5068-DGSS, który jest dostępny na stronie internetowej Ubezpieczeń Społecznych lub, jeśli wolisz, możesz poprosić o niego bezpośrednio w kasie.

Należy również, jak określono w punkcie „7 – Informacje” odpowiedniego formularza, złożyć następujące dokumenty:

 • „Ważny dokument tożsamości beneficjenta, tj. Karta Obywatela lub Dowód Tożsamości, Zaświadczenie o stanie cywilnym;
 • Ważny dokument tożsamości strony wezwanej, w przypadku podpisu na wniosek;
 • Kserokopia:
  • Tytuł stałego pobytu/rezydencji, w przypadku cudzoziemca;
  • dokument identyfikacji podatkowej Beneficjenta;
  • Dokument z instytucji bankowej, dowód IBAN, z nazwiskiem beneficjenta jako posiadacza;
  • Dokumenty potwierdzające okres obowiązkowej służby wojskowej (Poradnik Wojskowy lub Zaświadczenie wydane przez właściwy Okręg Werbunkowy i Mobilizacyjny), w przypadku gdy nie wystąpiono o okres służby wojskowej.
 • Oświadczenie o wykonywaniu czynności zawodowych, RP 5023-DGSSw przypadku emerytury ze względu na oczekiwanie na osiągnięcie normalnego wieku wstąpienia na tron;
 • Orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności wielozadaniowej świadczeniobiorcy i/lub współmałżonka potwierdzające stopień niepełnosprawności równy lub większy niż 60%, jeżeli znajdujesz się w takiej sytuacji i jesteś posiadaczem tego orzeczenia, wystawione przez właściwą Służbę Zdrowia.”

Jeśli jesteś beneficjentem za granicą, możesz złożyć wniosek o emeryturę w instytucji Ubezpieczeń Społecznych w swoim kraju zamieszkania, jeśli istnieje umowa międzynarodowa z Portugalią, w przeciwnym razie wniosek należy złożyć w Centro Nacional de Pensões.

Więcej informacji o tym, jak ubiegać się o emeryturę za granicą, znajdziesz w Praktycznym przewodniku dotyczącym ubiegania się o emeryturę z zastosowaniem instrumentów międzynarodowych wydanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Złóż wniosek o reformę online

Aby ubiegać się o reformę online wystarczy wejść na stronę Social Security Direct i wypełnić formularz Zaloguj sie podając swój numer ubezpieczenia społecznego i hasło.

dokonał Zaloguj sie, najedź myszką na „Emerytury” w górnym menu i wybierz „Emerytura” z podmenu, które się pojawi. Wybierz opcję „Złóż wniosek o emeryturę” i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wypełnić wniosek.

Niektóre informacje mogą wyglądać na wstępnie wypełnione, dlatego ważne jest, aby potwierdzić swoje dane osobowe, adres i karierę zawodową oraz, jeśli to konieczne, poprawić pola, które można zmienić.

Wypełnij pozostałe wymagane pola i dokładnie sprawdź wszystkie informacje przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie.

notatka:

Po złożeniu wniosek uważa się za złożony dopiero wtedy, gdy na ekranie pojawi się informacja „Zarejestrowany wniosek emerytalny”.

Śledź status zamówienia

Beneficjenci ZUS mogą już od 2018 r. monitorować status swojego wniosku emerytalnego za pośrednictwem portalu Direct Social Security.

Jeśli jesteś urzędnikiem służby cywilnej, warto wiedzieć, że Caixa Geral de Aposentação (CGA) oferuje już tę funkcjonalność, która została niedawno uruchomiona i która pozwala śledzić proces ubiegania się o emeryturę przez Internet, w rzeczywistości czas.

Jeśli jesteś zarejestrowany w CGA Directa, będziesz mógł uzyskać dostęp do informacji dotyczących wniosku, takich jak między innymi data jego złożenia, przewidywany okres do jego przyznania, powiązane dokumenty.

Od kiedy jest przyznawany i jaka jest kwota do otrzymania?

Jak stwierdzono w Praktycznym przewodniku dotyczącym emerytur wydanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, „istnieje wiele czynników, które mogą opóźnić przyznanie emerytury (…). W prostszych przypadkach, ze zniżkami dla systemu ogólnego i które nie wymagają artykulacji z innymi systemami ochrony socjalnej, odpowiedź jest udzielana średnio w ciągu 50 dni”.

Kwota, którą otrzymasz, jest obliczana na podstawie Twojej kariery składkowej (lata zniżek) oraz wynagrodzeń zarejestrowanych na Twoje nazwisko.

Na Portalu Ubezpieczeń Społecznych Direct możesz przeprowadzić symulację, aby zorientować się, jaka kwota będzie Ci przysługiwała, jednak pamiętaj, że wzór zastosowany do obliczenia tej symulacji jest ogólny i nie uwzględnia specjalnych sytuacji obliczeniowych, takich jak ujednolicona emerytura, pośród innych.

Poniżej można zapoznać się z minimalnymi wartościami emerytalnymi ustalonymi na 2023 rok, które odnotowały wzrost od 0,24% do 1% w stosunku do wartości obowiązujących w ubiegłym roku:

Minimalne kwoty remontów w 2023 roku
karierę składkową Minimalna wartość
Mniej niż 15 lat 278,05 €
15 do 20 lat 291,68 €
21 do 30 lat 321,86 €
31 i więcej 402,32 €

zanotuj:

Kwoty minimalne nie są gwarantowane w przypadku przejścia na wcześniejszą emeryturę, nawet gdy beneficjent osiągnie normalny wiek dostępu.

Jak otrzymać i jak długo to trwa?

Emeryturę można otrzymać przelewem bankowym lub przekazem pocztowym, jednak ZUS zaleca tę pierwszą opcję, ponieważ jest ona wygodniejsza i bezpieczniejsza.

Ta renta jest dożywotnia i wygasa definitywnie dopiero po śmierci beneficjenta, jednak może zostać zawieszona, jeśli nie ma dowodu, że beneficjent żyje, na żądanie.

Kto nigdy nie spieniężał, ma prawo do emerytury?

Z emerytury społecznej mogą korzystać beneficjenci, którzy nigdy nie opłacali składek na ubezpieczenie społeczne lub którzy nie mają wystarczającej liczby lat składkowych, aby uzyskać prawo do emerytury, lub którzy nie są objęci żadnym obowiązkowym systemem zabezpieczenia społecznego.

Aby skorzystać z tej emerytury, nie można mieć miesięcznych dochodów przekraczających wartości graniczne, które w 2022 r. wynoszą 177,28 EUR dla osób samotnych i 265,92 EUR dla par, co odpowiada 40% i 60% wskaźnika pomocy społecznej odpowiednio.

Możesz uzyskać więcej informacji na temat tej emerytury, wchodząc na stronę Praktyczny przewodnik po emeryturze socjalnej zapewnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *