znaczenie, jak z tym walczyć i konsekwencje

Absencja w firmie to zjawisko, które występuje, gdy pracownik jest nieobecny bez uzasadnionej przyczyny.

Jak zobaczymy w tym artykule, jest to zachowanie, które dotyczy zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego.

Nieprzestrzeganie warunków ustalonych umową naraża pracownika na różne ryzyka, m.in zwolnienie z uzasadnionej przyczyny.

Podczas badania zostaną nakreślone wszystkie aspekty absencji: znaczenie, przyczyny występowania i wreszcie, jak walczyć z absencją w firmie.

Absencja: znaczenie

Nieobecność w miejscu pracy oznacza nieuczciwą praktykę pracownika, w wyniku której pracownik jest nieobecny przez mniej lub bardziej długi czas w sposób ciągły lub ułamkowy.

Nieobecność usprawiedliwiana jest na ogół z bliżej nieokreślonych przyczyn: osobistych lub spowodowanych chorobą.

Należy zauważyć, że termin absencja jest używany w szczególności, gdy nieobecność pracownika powtarza się w czasie, jest podejrzana i upoważnia firmę do zwolnienia z uzasadnionej przyczyny.

Nie należy więc mylić tzw nieuczciwe praktyki nieobecnych z przewidzianymi przez prawo możliwościami ubiegania się o urlop, urlopu lub udania się na urlop.

W rzeczywistości przepisy przewidują różne sytuacje, w których możliwe jest skorzystanie z zezwoleń. Na przykład ustawa 8/2000 dopuszcza w pewnych granicach nieobecność w pracy, jeśli istnieją poważne powody rodzinne.

Istnieje również wiele możliwości bycia nieobecnym w pracy bez ryzyka zwolnienia, które są częścią praw pracowniczych. Możesz poświęcić godziny lub dni na:

  • Małżeństwo
  • Badanie
  • Urzędy obieralne
  • Macierzyństwo

Prawo przewiduje zatem, że pracownik może być nieobecny w pracy z różnych powodów. Jednocześnie jednak to, co w istocie jest prawem, nie może być nadużywane.

W tym sensie rozważmy artykuły 2104 i 2105 Kodeksu Cywilnego. Mówi o tym artykuł z 2014 roku pracownik musi działać z należytą starannością iw interesie firmy. Artykuł 2105 informuje o obowiązku bądź lojalny wobec firmy, dla której pracujesz.

Rodzaje absencji pracowników w firmie

W firmie występują różne rodzaje absencji. Chociaż są różne, każde z nich może być podstawą do zwolnienia. Fakt, że istnieją różne jej formy pod wieloma względami komplikuje pracę pracodawcy. Zazwyczaj pracownik jest nieobecny z powodu:

Choroba

Klasyczny to przypadek, w którym pracownik deklaruje nieobecność z powodu choroby. Pracownik, choć zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, może w ciągu roku skorzystać z wielu dni chorobowych.

Zależy to od tego, co zostało ustalone w CCNL, ale niektórzy pracownicy mogą być nieobecni do 6 miesięcy każdego roku.

W przypadku utrzymywania się choroby pracownik nie tylko traci przyznany przez INPS zasiłek chorobowy, ale może zostać zwolniony z ważnej przyczyny.

Nieobecność z powodu choroby jest więc najczęstsza. Aby zorientować się, jaki jest odsetek pracowników, którzy z niego korzystają, można zapoznać się z danymi opublikowanymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Dane, publikowane co miesiąc, są jawne i zawierają szczegółowe informacje na temat wszystkich rodzajów nieobecności, o które wnioskowali pracownicy wykonawczy i niewykonawczy.

Problemy rodzinne

Nie zawsze jest możliwe pozostawienie problemów rodzinnych poza miejscem pracy. Może to prowadzić do nieobecności pracownika poza dozwolonymi dniami, aw konsekwencji do ryzyka zwolnienia z uzasadnionej przyczyny.

Mobbing i zastraszanie

Nie należy bagatelizować przypadku, w którym pracownik nadal jest nieobecny, ponieważ jest ofiarą mobbingu i zastraszania.

Niedawne brytyjskie badanie wykazało, że aż jeden na czterech pracowników doświadczył co najmniej jednego epizodu mobbingu w miejscu pracy.

Zarządzanie tymi epizodami jest skomplikowane. Z jednej strony oznaczają problem wewnętrzny, z drugiej stwarzają warunki niepokoju i dyskomfortu dla pracownika.

Wypalenia

Stres związany z pracą może być kolejnym powodem, który popycha pracownika do nadużywania urlopu i nieobecności bez powodu.

Podobnie jak w poprzednim przypadku, pracownik, który doznaje wypalenia zawodowego i decyduje się na odejście, z pewnością nie ma racji, ale jednocześnie świadczy o wewnętrznych problemach w firmie.

Zwolnienie za nieobecność

Poza przypadkami przewidzianymi przez prawo, jeżeli pracodawca odniesie sukces w drodze szczególnej śledztwa korporacyjne stwierdzić przypadek nieobecności w pracy, wówczas może wystąpić o zwolnienie z ważnej przyczyny.

Kontrole firmowe nie są prowadzone przez samego pracodawcę. Z reguły gromadzenie materiału dowodowego powierza się wyspecjalizowanym agencjom zewnętrznym. Dotyczą one rzeczywistych działań dochodzeniowych, których celem jest właśnie ustalenie wszelkich nielegalnych praktyk.

Po zebraniu dowodów głos należy do sędziegoktóry w zależności od przypadku rozstrzyga, czy istnieją podstawy do zwolnienia z pracy z uzasadnionej przyczyny.

Pracodawca może zatem przystąpić do zwolnienia za absencję, jeśli np. sędzia uzna tzw. absencję taktyczną. Jest to praktyka, zgodnie z którą pracownik prosi o nieprzerwane zwolnienie chorobowe w okresie zbliżonym do okresu urlopowego lub mającym na celu wydłużenie okresu odpoczynku.

Podobnie sędzia mógłby również stwierdzić, że pracownik składa fałszywe oświadczenia, deklarując się jako chory, podczas gdy w rzeczywistości tak nie jest.

Typowy przypadek w tym sensie ma miejsce, gdy zostaje stwierdzone, że pracownik, choć formalnie chory, nie jest obecny w swoim domu po wizyta lekarza prowadzącego na zlecenie firmy INPS.

Jak walczyć z absencją w firmie

Walka z absencją w firmie nie jest łatwa. Firma mogłaby jednak postarać się zagwarantować pracownikowi takie środowisko pracy, które nie skłania go do nieobecności i mało przejrzyste w stosunku do firmy, w której pracuje.

Wśród praktyk zwalczania, kontrastowania, a przede wszystkim zapobiegania absencji w miejscu pracy warto wymienić:

Przyjęcie elastycznych form pracy

Dla pracownika możliwość decydowania o godzinach wejścia i wyjścia oraz możliwość przepracowania kilku dni w inteligentnej pracy może być wielką zaletą i zmniejszyć wskaźniki absencji.

Elastyczność pracy, oprócz przyciągania talentów, pozwala pracownikowi lepiej zarządzać swoim życiem prywatnym i zawodowym.

Aspekty te pozytywnie wpływają na morale pracowników, którzy są bardziej lojalni wobec swoich pracodawców.

Zaoferuj dodatkowe urlopy i dni chorobowe

Oprócz dni urlopu, zezwoleń i urlopów przewidzianych przez prawo i CCNL, ważne może być dla pracownika skorzystanie z kilku dodatkowych dni odpoczynku.

W ten sposób zmniejsza się ryzyko, że pracownik ulegnie pokusie odejścia bez uzasadnionego powodu.

Świadczenie dodatkowe – Korzyści korporacyjne

Z perspektywy korporacyjnego dobrostanu organizacje zwykle zapewniają korporacyjne zachęty i korzyści tym, którzy osiągają wyniki związane z produkcją.

Możliwość korzystania np. z: centrów odnowy biologicznej, siłowni czy kin, a także korzystanie z określonych kuponów rabatowych to praktyki, które zmniejszają zarówno rotację, jak i możliwość absencji pracownika.

oprogramowanie kadrowe

Absencja często występuje, ponieważ duże organizacje, zwłaszcza w sektorze publicznym, nie zawsze dysponują odpowiednimi narzędziami do wykrywania nieobecności pracowników.

Podczas gdy mała firma z kilkoma pracownikami może łatwo zauważyć podejrzane zachowanie, faza monitorowania jest bardziej złożona w przypadku firm lub organizacji zatrudniających setki pracowników.

Z tego powodu wykorzystanie programów HR do ujawniania urlopów, zezwoleń, nieobecności może być przydatne w celu przeciwdziałania w zarodku zachowaniom niezgodnym z zasadą staranności.

Komunikacja i organizacja

Wreszcie, jeden z najtrudniejszych aspektów do zarządzania dotyczy prawidłowej komunikacji. Kiedy pojawiają się nieprzyjemne epizody, które powodują, że pracownik nie przychodzi do pracy bez ważnego powodu lub, co gorsza, wykorzystuje dostępny mu czas na pracę na zlecenie innej firmy, pojawiają się podstawowe problemy komunikacyjne i organizacyjne, które wymagają natychmiastowej interwencji.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *